Als er hierna niets meer is, kan dat mensen zeer in vertwijfeling brengen. Bovendien moet dan ook alles in dit ene leven gebeuren. Dat brengt een hoop stress met zich mee. Ik ben erg verwonderd over de stelligheid waarmee mensen zeggen dat met de dood het leven ophoudt. De moderne mens is trots op het feit dat hij niets gelooft, maar hier gelooft hij absoluut in. Dat vind ik vreemd - Pot van Citaten

Als er hierna niets meer is, kan dat mensen zeer in vertwijfeling brengen. Bovendien moet dan ook alles in dit ene leven gebeuren. Dat brengt een hoop stress met zich mee. Ik ben erg verwonderd over de stelligheid waarmee mensen zeggen dat met de dood het leven ophoudt. De moderne mens is trots op het feit dat hij niets gelooft, maar hier gelooft hij absoluut in. Dat vind ik vreemd


als-er-hierna-niets-meer-is-kan-dat-mensen-zeer-in-vertwijfeling-brengen-bovendien-moet-dan-ook-alles-in-dit-ene-leven-gebeuren-dat-brengt-een-hoop
wilhelm schmidalserhiernanietsmeeriskandatmensenzeerinvertwijfelingbrengenbovendienmoetdanookallesditenelevengebeurendatbrengteenhoopstressmetzichmeeikbenergverwonderdoverdestelligheidwaarmeezeggendoodhetophoudtdemodernemensistrotsopfeithijgelooftmaarhiergelooftabsoluutinvindikvreemdals erer hiernahierna nietsniets meermeer iskan datdat mensenmensen zeerzeer inin vertwijfelingvertwijfeling brengenbovendien moetmoet dandan ookook allesalles inin ditdit eneene levenleven gebeurendat brengtbrengt eeneen hoophoop stressstress metmet zichzich meeik benben ergerg verwonderdverwonderd overover dede stelligheidstelligheid waarmeewaarmee mensenmensen zeggenzeggen datdat metmet dede dooddood hethet levenleven ophoudtde modernemoderne mensmens isis trotstrots opop hethet feitfeit datdat hijhij nietsniets gelooftmaar hierhier gelooftgelooft hijhij absoluutabsoluut indat vindvind ikik vreemdals er hiernaer hierna nietshierna niets meerniets meer iskan dat mensendat mensen zeermensen zeer inzeer in vertwijfelingin vertwijfeling brengenbovendien moet danmoet dan ookdan ook allesook alles inalles in ditin dit enedit ene levenene leven gebeurendat brengt eenbrengt een hoopeen hoop stresshoop stress metstress met zichmet zich meeik ben ergben erg verwonderderg verwonderd oververwonderd over deover de stelligheidde stelligheid waarmeestelligheid waarmee mensenwaarmee mensen zeggenmensen zeggen datzeggen dat metdat met demet de doodde dood hetdood het levenhet leven ophoudtde moderne mensmoderne mens ismens is trotsis trots optrots op hetop het feithet feit datfeit dat hijdat hij nietshij niets gelooftmaar hier geloofthier gelooft hijgelooft hij absoluuthij absoluut indat vind ikvind ik vreemd

Wat is het onderscheid tussen de mens en het dier? Niet zijn rechtstaande houding. Dat was al aanwezig bij de apen lang voordat de hersenen zich begonnen te ontwikkelen. Ook niet het gebruik van gereedschap. Het is iets geheel nieuws, iets dat voorheen onbekend was: zelfbewustzijn. Dieren hebben ook een bewustzijn: ze zijn zich bewust van dingen. Ze weten dat dit hier één ding is en dat daar een ander ding. Maar toen de mens ter aarde kwam had hij een nieuw bewustzijn, een bewustzijn van zichzelf. Hij wist dat hij bestond en dat ook hij iets anders was, iets anders dan de natuur, iets anders dan andere mensen. Hij werd zichzelf gewaar. Hij was zich bewust dat hij dacht en voelde. Zover wij weten is er niets dergelijks in de dierenwereld. Dat is de kenmerkende eigenschap dat mensen mensen maaktDe mens is zó gemaakt, dat als men hem maar dikwijls zegt dat hij een dwaas is, hij het ook gaat geloven; en door het dikwijls tegen zichzelf te zeggen, gelooft hij zichzelfMensen denken vaak dat het leven helemaal positief moet zijn met alles erop en eraan. Dat is ook de boodschap van het positieve denken. Maar het leven kent ook afgronden. En als je die onder ogen durft te zien, pas dan heb je echt alles in het leven en pas dan leef je echtHet grootste deel van mijn leven vertrouwde ik mensen niet die niet bang voor de dood waren, want zeker als je ouder wordt ben je er meer en meer mee bezig. Ik denk dat als we zouden kunnen kiezen, niemand dood wil gaan. Daarom zou je aan kunnen nemen dat iedereen het eeuwige leven wil hebben, wat gezien de huidige ontwikkelingen in de medische wetenschap haast mogelijk begint te lijken. Maar de vraag is niet of jij zelf het eeuwige leven wil hebben, het is meer of je het eeuwige leven wil hebben ten koste van je kinderen. Bovendien zouden we grote ecologische problemen krijgen als iedereen ineens zou blijven levenhoe klein is het stukje grond waarop wij ronddolen.Overdenk dat alles en houd dan niets voor groot dan dit:Te handelen naar de wetten der natuur en te dragen wat het leven met zich brengtWie naar de zin van het leven vraagt, zoekt een uitvlucht voor het feit, dat hij voor niets en niemand durft op te komen. Met die vraag houden de karpers zich bezig als er geen snoek meer in de vijver is