Als een vrije samenleving de vele armen niet kan helpen, kan zij niet instaan voor de weinige rijken


als-een-vrije-samenleving-de-vele-armen-niet-kan-helpen-kan-zij-niet-instaan-voor-de-weinige-rijken
john f. kennedyalseenvrijesamenlevingdevelearmennietkanhelpenzijinstaanvoorweinigerijkenals eeneen vrijevrije samenlevingsamenleving dede velevele armenarmen nietniet kankan helpenkan zijzij nietniet instaaninstaan voorde weinigeweinige rijkenals een vrijeeen vrije samenlevingvrije samenleving desamenleving de velede vele armenvele armen nietarmen niet kanniet kan helpenkan zij nietzij niet instaanniet instaan voorinstaan voor devoor de weinigede weinige rijkenals een vrije samenlevingeen vrije samenleving devrije samenleving de velesamenleving de vele armende vele armen nietvele armen niet kanarmen niet kan helpenkan zij niet instaanzij niet instaan voorniet instaan voor deinstaan voor de weinigevoor de weinige rijkenals een vrije samenleving deeen vrije samenleving de velevrije samenleving de vele armensamenleving de vele armen nietde vele armen niet kanvele armen niet kan helpenkan zij niet instaan voorzij niet instaan voor deniet instaan voor de weinigeinstaan voor de weinige rijken

We kunnen helen noch bouwen als, enerzijds, de rijken van onze samenleving de armen zien als een horde irritante figuren of, anderzijds, de armen achteroverleunen en liefdadigheid verwachtenMen kan de armen niet rijker maken door de rijken te vernietigenMijn definitie van een vrije samenleving is een samenleving waar het veilig is om niet populair te zijnArmen lachen harder dan rijken. Armen geven grote fooien omdat ze niet willen weten dat ze arm zijn. Rijken geven kleine fooien omdat ze niet willen weten dat ze rijk zijnDe armen zijn ongelukkig omdat zij geloven dat het geluk in rijkdom ligt, en de rijken omdat zij het daar niet weten te vindenWe kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.