Alleen de geest die dagelijks alle lasten van zich afschudt, die ieder probleem in die dag zelf heeft beëindigd, is een onschuldige geest


alleen-de-geest-die-dagelijks-alle-lasten-van-zich-afschudt-die-ieder-probleem-in-die-dag-zelf-heeft-beëindigd-is-een-onschuldige-geest
krishnamurtialleendegeestdiedagelijksallelastenvanzichafschudtiederprobleemindagzelfheeftbeindigdiseenonschuldigealleen dede geestgeest diedie dagelijksdagelijks allealle lastenlasten vanvan zichzich afschudtdie iederieder probleemprobleem inin diedie dagdag zelfzelf heeftheeft beëindigdis eeneen onschuldigeonschuldige geestalleen de geestde geest diegeest die dagelijksdie dagelijks alledagelijks alle lastenalle lasten vanlasten van zichvan zich afschudtdie ieder probleemieder probleem inprobleem in diein die dagdie dag zelfdag zelf heeftzelf heeft beëindigdis een onschuldigeeen onschuldige geestalleen de geest diede geest die dagelijksgeest die dagelijks alledie dagelijks alle lastendagelijks alle lasten vanalle lasten van zichlasten van zich afschudtdie ieder probleem inieder probleem in dieprobleem in die dagin die dag zelfdie dag zelf heeftdag zelf heeft beëindigdis een onschuldige geestalleen de geest die dagelijksde geest die dagelijks allegeest die dagelijks alle lastendie dagelijks alle lasten vandagelijks alle lasten van zichalle lasten van zich afschudtdie ieder probleem in dieieder probleem in die dagprobleem in die dag zelfin die dag zelf heeftdie dag zelf heeft beëindigd

De mens lijdt, de mens zwoegt voort en ons probleem, onze vraag is nu: kan de geest zich volledig, tot in alle hoeken omvormen en daarbij die diepe, psychologische revolutie volbrengen, die de enige werkelijke revolutie is?Hij alleen is een man, die de geest van zijn tijd en de mode van de dag weet te weerstaan met flinke eenvoud en bescheiden moedJe hoeft slechts de aard van je eigen Geest te leren kennen waarin geen zelf of ander huist. Er bestaat alleen maar de Ene GeestIk houd van hem, die niet één droppel geest voor zichzelve houdt, maar geheel de geest van zijn deugd wil zijn; zo schrijdt hij als een geest over de brugEr is, concreet gezien, niet Materie en Geest, maar er is alleen Materie die Geest wordtDe waarlijk grote van geest heeft eigenschappen, die slechts de grote van geest weet te waarderen