'Vooroordelen' zijn oordelen die wij ons in een vroeger stadium hebben gevormd, dank zij onderwijs en opvoeding, door studie en ervaring. Waarom zouden we ze a priori moeten uitschakelen?


'vooroordelen'-zijn-oordelen-die-wij-ons-in-een-vroeger-stadium-hebben-gevormd-dank-zij-onderwijs-opvoeding-door-studie-ervaring-waarom-zouden-we
k.l. poll'vooroordelen'zijnoordelendiewijonsineenvroegerstadiumhebbengevormddankzijonderwijsopvoedingdoorstudieervaringwaaromzoudenwezepriorimoetenuitschakelenvooroordelen' zijnzijn oordelenoordelen diedie wijwij onsons inin eeneen vroegervroeger stadiumstadium hebbenhebben gevormddank zijzij onderwijsonderwijs enen opvoedingstudie enen ervaringwaarom zoudenzouden wewe zepriori moetenmoeten uitschakelenvooroordelen' zijn oordelenzijn oordelen dieoordelen die wijdie wij onswij ons inons in eenin een vroegereen vroeger stadiumvroeger stadium hebbenstadium hebben gevormddank zij onderwijszij onderwijs enonderwijs en opvoedingdoor studie enstudie en ervaringwaarom zouden wezouden we zeze a prioria priori moetenpriori moeten uitschakelen

Wij zijn veel dank verschuldigd aan Machiavelli en anderen, die schrijven over wat mensen doen, en niet over wat zij zouden moeten doenDoor God te laten oordelen, oordelen zij zelf; door God te verheerlijken, verheerlijken zij zichzelf; door de deugden verplicht te stellen waartoe zij toevallig in staat zijn - sterker nog, die zij nodig hebben om zich staande te houden - eigenen zij zich de grootste schijn toe van een worsteling om de deugd, een strijd voor de heerschappij der deugdOntmoeten wij iemand, die ons dank schuldig is, terstond valt het ons in. Hoe vaak ontmoeten wij echter iemand, wie wij dank schuldig zijn, zonder daaraan te denkenHet is niet verwonderlijk, dat de ervaring ons zo weinig helpt: wij veranderen met de dag en wat wij onze ervaring noemen, is de ervaring van een ander die wij niet meer zijnJe dient langzaam te zijn in het vormen van oordelen, maar als ze eenmaal gevormd zijn, moeten ze tegen alle tegenstand verdedigd wordenWij zouden er meer bij winnen door ons te laten zien zoals wij zijn, dan door te willen schijnen wat wij niet zijn.