Wie het beste doet dat zijn omstandigheden gedogen, handelt goed, handelt edel; engelen zouden niet meer kunnen doen


wie-het-beste-doet-dat-zijn-omstandigheden-gedogen-handelt-goed-handelt-edel-engelen-zouden-niet-meer-kunnen-doen
edward youngwiehetbestedoetdatzijnomstandighedengedogenhandeltgoededelengelenzoudennietmeerkunnendoenwie hethet bestebeste doetdoet datdat zijnzijn omstandighedenomstandigheden gedogenhandelt goedhandelt edelengelen zoudenzouden nietniet meermeer kunnenkunnen doenwie het bestehet beste doetbeste doet datdoet dat zijndat zijn omstandighedenzijn omstandigheden gedogenengelen zouden nietzouden niet meerniet meer kunnenmeer kunnen doenwie het beste doethet beste doet datbeste doet dat zijndoet dat zijn omstandighedendat zijn omstandigheden gedogenengelen zouden niet meerzouden niet meer kunnenniet meer kunnen doenwie het beste doet dathet beste doet dat zijnbeste doet dat zijn omstandighedendoet dat zijn omstandigheden gedogenengelen zouden niet meer kunnenzouden niet meer kunnen doen

De mens die moreel handelt, doet dit evenzeer onder de invloed van genoegen en leed, als diegene, welke immoreel handelt; alleen met dit verschil dat zijn genot en leed van een ander karakter zijnZichzelf in alle omstandigheden op de eerste plaats zetten veroorzaakt het hoogste goed voor iedereen als de gedachte achter elke daad is dat het beste dat we voor onszelf kunnen doen, datgene is wat het hoogste goed is voor anderenWie streeft naar kennis, bereikt steeds meer kennis. Wie streeft naar minder, bereikt niet-handelen. Wie niet handelt, bereikt allesIemand die eenvoudig gelooft en naar dat geloof ook handelt, is meer dan iemand die het op onjuistheden weet te betrappenVrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat, en als een burger zou kunnen doen wat bij wet is verboden, dan zou hij niet langer vrij zijn, omdat zijn medeburgers hetzelfde zouden kunnenTrek je terug in je innerlijke zelf. Het rationele principe dat daar heerst is tevreden met zichzelf wanneer het rechtvaardig handelt, op die manier handhaaft het zijn eigen rust