Voor mij is een weelderig tapijt van dennennaalden of van sponsachtig gras meer welkom dan het meest luxueuze Perzisch tapijt.


voor-mij-is-een-weelderig-tapijt-van-dennennaalden-of-van-sponsachtig-gras-meer-welkom-dan-het-meest-luxueuze-perzisch-tapijt
helen kellervoormijiseenweelderigtapijtvandennennaaldenofsponsachtiggrasmeerwelkomdanhetmeestluxueuzeperzischtapijtmij isis eeneen weelderigweelderig tapijttapijt vanvan dennennaaldenvan sponsachtigsponsachtig grasgras meermeer welkomwelkom dandan hethet meestmeest luxueuzeluxueuze perzischperzisch tapijtvoor mij ismij is eenis een weelderigeen weelderig tapijtweelderig tapijt vantapijt van dennennaaldendennennaalden of vanvan sponsachtig grassponsachtig gras meergras meer welkommeer welkom danwelkom dan hetdan het meesthet meest luxueuzemeest luxueuze perzischluxueuze perzisch tapijtvoor mij is eenmij is een weelderigis een weelderig tapijteen weelderig tapijt vanweelderig tapijt van dennennaaldenvan dennennaalden of vandennennaalden of van sponsachtigvan sponsachtig gras meersponsachtig gras meer welkomgras meer welkom danmeer welkom dan hetwelkom dan het meestdan het meest luxueuzehet meest luxueuze perzischmeest luxueuze perzisch tapijtvoor mij is een weelderigmij is een weelderig tapijtis een weelderig tapijt vaneen weelderig tapijt van dennennaaldentapijt van dennennaalden of vanvan dennennaalden of van sponsachtigdennennaalden of van sponsachtig grasvan sponsachtig gras meer welkomsponsachtig gras meer welkom dangras meer welkom dan hetmeer welkom dan het meestwelkom dan het meest luxueuzedan het meest luxueuze perzischhet meest luxueuze perzisch tapijt

Wat indien alles maar illusie is en er eigenlijk niets echt bestaat. In dat geval heb ik teveel betaald aan mijn tapijtEen klein gezelschap is mij meer welkom dan een slecht; doch het moet gaan en komen te rechter tijdIn de dalen van de domheid groeit voor de filosofen nog altijd meer gras dan op de kale hoogvlakten van de schranderheidOok in de meest luxueuze bittertaal van dichters spreekt alles vanzelfHet meest welkom zijn die geschenken die hun waarde ontlenen aan de persoon van de geverDe gloed van een warme gedachte is voor mij meer dan geld waard.