Na tientallen jaren inspanning had hij eindelijk de kunst geleerd de gedachten van zijn medemensen te lezen. Kort daarop stierf hij van verveling


na-tientallen-jaren-inspanning-had-hij-eindelijk-de-kunst-geleerd-de-gedachten-van-zijn-medemensen-te-lezen-kort-daarop-stierf-hij-van-verveling
gabriel laubnatientallenjareninspanninghadhijeindelijkdekunstgeleerdgedachtenvanzijnmedemensentelezenkortdaaropstierfvervelingna tientallentientallen jarenjaren inspanninginspanning hadhad hijhij eindelijkeindelijk dede kunstkunst geleerdgeleerd dede gedachtengedachten vanvan zijnzijn medemensenmedemensen tete lezenkort daaropdaarop stierfstierf hijhij vanvan vervelingna tientallen jarentientallen jaren inspanningjaren inspanning hadinspanning had hijhad hij eindelijkhij eindelijk deeindelijk de kunstde kunst geleerdkunst geleerd degeleerd de gedachtende gedachten vangedachten van zijnvan zijn medemensenzijn medemensen temedemensen te lezenkort daarop stierfdaarop stierf hijstierf hij vanhij van vervelingna tientallen jaren inspanningtientallen jaren inspanning hadjaren inspanning had hijinspanning had hij eindelijkhad hij eindelijk dehij eindelijk de kunsteindelijk de kunst geleerdde kunst geleerd dekunst geleerd de gedachtengeleerd de gedachten vande gedachten van zijngedachten van zijn medemensenvan zijn medemensen tezijn medemensen te lezenkort daarop stierf hijdaarop stierf hij vanstierf hij van vervelingna tientallen jaren inspanning hadtientallen jaren inspanning had hijjaren inspanning had hij eindelijkinspanning had hij eindelijk dehad hij eindelijk de kunsthij eindelijk de kunst geleerdeindelijk de kunst geleerd dede kunst geleerd de gedachtenkunst geleerd de gedachten vangeleerd de gedachten van zijnde gedachten van zijn medemensengedachten van zijn medemensen tevan zijn medemensen te lezenkort daarop stierf hij vandaarop stierf hij van verveling

Van in zijn prille jeugd deelde hij graag de lakens uit. Nu is hij eindelijk hotelbediende gewordenDe kunstenaar is geen zondagskind in het leven. Hij heeft een zware taak te volbrengen die vaak zijn kruis wordt. Hij moet weten dat elk van zijn daden, gevoelens, gedachten het fijne onaantastbare maar stevige materiaal vormt waaruit zijn werk ontstaat en dat hij daarom niet vrij is in het leven, maar enkel in de kunstHij was er ondersteboven van. Eindelijk stond hij dus goedHomo consumens leeft in de illusie van geluk, maar lijdt ondertussen aan verveling en passiviteit. Hoe meer macht hij heeft over machines, hoe machtelozer hij wordt als mens; hoe meer hij consumeert, hoe meer hij slaaf wordt van zijn toenemende behoeften en hoe meer hij gemanipuleerd wordt door het industriƫle systeemOmdat hij nooit succes had gehad in de wereld, wreekte hij zich door zijn medemensen te belasterenNiemand geniet van zijn huidige leeftijd: iedereen berouwt tien jaren te laat wat hij tien jaren tevoren verzuimde