Mocht je een tiener zijn gezegend met een ongewoon goed uiterlijk, documenteer dit door het nemen van foto's. Het is de enige manier waarop iemand je ooit zal geloven wanneer je ouder bent geworden


mocht-een-tiener-zijn-gezegend-met-een-ongewoon-goed-uiterlijk-documenteer-dit-door-het-nemen-van-foto's-het-is-de-enige-manier-waarop-iemand-ooit
fran lebowitzmochteentienerzijngezegendmetongewoongoeduiterlijkdocumenteerditdoorhetnemenvanfoto'shetisdeenigemanierwaaropiemandooitzalgelovenwanneerouderbentgewordenmocht jeje eeneen tienertiener zijnzijn gezegendgezegend metmet eeneen ongewoonongewoon goedgoed uiterlijkdocumenteer ditdit doorhet nemennemen vanvan foto'shet isis dede enigeenige maniermanier waaropwaarop iemandje ooitooit zalzal gelovengeloven wanneerwanneer jeje ouderouder bentbent gewordenmocht je eenje een tienereen tiener zijntiener zijn gezegendzijn gezegend metgezegend met eenmet een ongewooneen ongewoon goedongewoon goed uiterlijkdocumenteer dit doordit door hetdoor het nemenhet nemen vannemen van foto'shet is deis de enigede enige manierenige manier waaropmanier waarop iemandwaarop iemand jeiemand je ooitje ooit zalooit zal gelovenzal geloven wanneergeloven wanneer jewanneer je ouderje ouder bentouder bent geworden

De enige manier waarop een vrouw op een fatsoenlijke wijze voor zichzelf kan zorgen is goed te zijn voor een man die het zich kan veroorloven goed voor haar te zijnBedenk, wanneer je met iemand ooit een grapje uit wilt halen,  Dat die je met gelijke munt wel eens zal terugbetalenVele mensen hebben republieken en prinsendommen bedacht die helemaal nooit echt bestaan hebben. Uiteindelijk is de manier waarop mensen leven zo ver verwijderd van de manier waarop zij zouden moeten leven, dat iedereen die wat is verlaat voor wat zou moeten zijn eerder zijn ondergang dan zijn behoud nastreeft; want een man die streeft naar goedheid in al zijn handelingen zal zeker ten onder gaan, omdat er zovele mensen zijn die niet goed zijnDe belangrijkste manier waarop het internet van invloed zal zijn, is dat het de overheden moeilijker zal maken belastingen te innenNiemand heeft ooit iemand bemind op de manier waarop iedereen graag bemind zou wordenWanneer iemand vastbesloten is om te geloven, zal juist de absurditeit van de doctrine hem bevestigen in zijn geloof