In onze jeugd menen wij dat het minste dat de mensen ons kunnen geven, rechtvaardigheid is. In onze ouderdom ervaren wij dat het het hoogste is


in-onze-jeugd-menen-wij-dat-het-minste-dat-de-mensen-ons-kunnen-geven-rechtvaardigheid-is-in-onze-ouderdom-ervaren-wij-dat-het-het-hoogste-is
marie von ebner-eschenbachinonzejeugdmenenwijdathetminstedemensenonskunnengevenrechtvaardigheidisouderdomervarenhoogsteisin onzeonze jeugdjeugd menenmenen wijwij datdat hethet minsteminste datdat dede mensenmensen onsons kunnenkunnen gevenrechtvaardigheid isin onzeonze ouderdomouderdom ervarenervaren wijwij datdat hethet hethet hoogstehoogste isin onze jeugdonze jeugd menenjeugd menen wijmenen wij datwij dat hetdat het minstehet minste datminste dat dedat de mensende mensen onsmensen ons kunnenons kunnen gevenin onze ouderdomonze ouderdom ervarenouderdom ervaren wijervaren wij datwij dat hetdat het hethet het hoogstehet hoogste isin onze jeugd menenonze jeugd menen wijjeugd menen wij datmenen wij dat hetwij dat het minstedat het minste dathet minste dat deminste dat de mensendat de mensen onsde mensen ons kunnenmensen ons kunnen gevenin onze ouderdom ervarenonze ouderdom ervaren wijouderdom ervaren wij datervaren wij dat hetwij dat het hetdat het het hoogstehet het hoogste isin onze jeugd menen wijonze jeugd menen wij datjeugd menen wij dat hetmenen wij dat het minstewij dat het minste datdat het minste dat dehet minste dat de mensenminste dat de mensen onsdat de mensen ons kunnende mensen ons kunnen gevenin onze ouderdom ervaren wijonze ouderdom ervaren wij datouderdom ervaren wij dat hetervaren wij dat het hetwij dat het het hoogstedat het het hoogste is

Meer nog dan naar het geluk van onze jeugd verlangen wij in onze ouderdom naar de aspiraties die wij in onze jeugd koesterdenWij zijn zo hoogmoedig dat wij zouden willen dat de hele wereld ons kent, zelfs de mensen die nog komen als wij er niet meer zijn. En wij zijn zo ijdel dat we al verheugd en tevreden zijn als vijf of zes in onze omgeving ons waarderenIn onze ouderdom zijn wij toegankelijker voor vleierij dan in onze jeugdWe klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaanHet verderfelijkste zelfbedrog, dat wij mensen ons wijsmaken, is misschien wel, dat wij zonder zelf bedrog zouden kunnen levenWanneer wij zeggen dat lust ons levensdoel is, hebben wij het niet over de lust van losbandige lieden of over de lust die gelegen is in actief genieten – zoals sommige mensen denken die niet weten waar ze het over hebben en die met ons van mening verschillen of aan onze leer een negatieve uitleg geven – maar wij doelen op een toestand, waarin het lichaam geen pijn heeft en de ziel niet verontrust wordt