Ik hoop dat mijn grafschrift zal mogen luiden; hier rust iemand die lang heeft geleefd en jong is gestorven


ik-hoop-dat-mijn-grafschrift-zal-mogen-luiden-hier-rust-iemand-die-lang-heeft-geleefd-jong-is-gestorven
albert roderichikhoopdatmijngrafschriftzalmogenluidenhierrustiemanddielangheeftgeleefdjongisgestorvenik hoophoop datdat mijnmijn grafschriftgrafschrift zalzal mogenmogen luidenhier rustrust iemanddie langlang heeftheeft geleefdgeleefd enen jongjong isis gestorvenik hoop dathoop dat mijndat mijn grafschriftmijn grafschrift zalgrafschrift zal mogenzal mogen luidenhier rust iemandrust iemand dieiemand die langdie lang heeftlang heeft geleefdheeft geleefd engeleefd en jongen jong isjong is gestorvenik hoop dat mijnhoop dat mijn grafschriftdat mijn grafschrift zalmijn grafschrift zal mogengrafschrift zal mogen luidenhier rust iemand dierust iemand die langiemand die lang heeftdie lang heeft geleefdlang heeft geleefd enheeft geleefd en jonggeleefd en jong isen jong is gestorvenik hoop dat mijn grafschrifthoop dat mijn grafschrift zaldat mijn grafschrift zal mogenmijn grafschrift zal mogen luidenhier rust iemand die langrust iemand die lang heeftiemand die lang heeft geleefddie lang heeft geleefd enlang heeft geleefd en jongheeft geleefd en jong isgeleefd en jong is gestorven

Niets minderwaardiger dan een grijsaard, die alleen het getal zijner jaren heeft om te bewijzen dat hij lang heeft geleefdWat vraagt gij, hoe lang hij heeft geleefd? Hij heeft geleefd tot in het nageslachtHier rust iemand, die wist hoe mensen om zich heen te verzamelen, die capabeler waren dan hij zelfZij is gestorven en heeft niet geleefd. Zij deed maar alsof ze leefde. Uit haar handen is het boek gevallen waarin zij niets gelezen heeftBemiddelaar: iemand die een krokodil voedsel geeft in de hoop dat ze hem het laatst zal opetenik ben te zeer mens om niet bewogen te worden door het verdriet van anderen, en als ik geen middel vind om hun lijden te verzachten, heeft mijn menselijke natuur zoveel pijn, dat ik er naar snak de dood te mogen omhelzen als een lang verloren vriend