Ik ben op geld gesteld, maar nog meer op de dingen, die je ervoor kopen kunt, en dat zijn er altijd meer dan ik betalen kan


ik-ben-op-geld-gesteld-maar-nog-meer-op-de-dingen-die-ervoor-kopen-kunt-dat-zijn-er-altijd-meer-dan-ik-betalen-kan
remco campertikbenopgeldgesteldmaarnogmeerdedingendieervoorkopenkuntdatzijneraltijddanikbetalenkanik benben opop geldgeld gesteldmaar nognog meermeer opop dede dingendie jeje ervoorkopen kunten datdat zijnzijn erer altijdaltijd meermeer dandan ikik betalenbetalen kanik ben opben op geldop geld gesteldmaar nog meernog meer opmeer op deop de dingendie je ervoorje ervoor kopenervoor kopen kunten dat zijndat zijn erzijn er altijder altijd meeraltijd meer danmeer dan ikdan ik betalenik betalen kanik ben op geldben op geld gesteldmaar nog meer opnog meer op demeer op de dingendie je ervoor kopenje ervoor kopen kunten dat zijn erdat zijn er altijdzijn er altijd meerer altijd meer danaltijd meer dan ikmeer dan ik betalendan ik betalen kanik ben op geld gesteldmaar nog meer op denog meer op de dingendie je ervoor kopen kunten dat zijn er altijddat zijn er altijd meerzijn er altijd meer daner altijd meer dan ikaltijd meer dan ik betalenmeer dan ik betalen kan

Nu ik eindelijk geld heb om een dure jurk te kopen, kan ik er niet meer inGeld hebben is mooi, zolang men niet het plezier verloren heeft in dingen die men niet met geld kan kopenJe kunt voor geld een heel mooie hond kopen, maar niet het kwispelen van zijn staartWanneer je denkt dat je alles al verloren hebt, ontdek je dat er altijd nog meer is wat je kunt verliezenTe veel dingen zijn mij helder geworden; niets raakt mij nu meer. Er leeft niets meer, dat ik liefheb, hoe zou ik mijzelf dan nog liefhebben?Ik ben alles wat je van me ziet, alles wat je van me denkt, alles wat je over me hoort. Maar ik ben nog veel meer de dingen die je niet weet