Het is het kenmerk ener goede daad, dat zij achteraf onvermijdelijk schijnt


het-is-het-kenmerk-ener-goede-daad-dat-zij-achteraf-onvermijdelijk-schijnt
robert louis stevensonhetishetkenmerkenergoededaaddatzijachterafonvermijdelijkschijnthet isis hethet kenmerkkenmerk enerener goedegoede daaddat zijzij achterafachteraf onvermijdelijkonvermijdelijk schijnthet is hetis het kenmerkhet kenmerk enerkenmerk ener goedeener goede daaddat zij achterafzij achteraf onvermijdelijkachteraf onvermijdelijk schijnthet is het kenmerkis het kenmerk enerhet kenmerk ener goedekenmerk ener goede daaddat zij achteraf onvermijdelijkzij achteraf onvermijdelijk schijnthet is het kenmerk eneris het kenmerk ener goedehet kenmerk ener goede daaddat zij achteraf onvermijdelijk schijnt

De grootheid ener goede daad wordt zelden gemeten door de dankbaarheid van hem, aan wie ze werd bedreven, doch altijd aan het genoegen dat zij schenkt aan hem, die haar bedreefGeen daad in dit leven, of zij is het begin ener zó lange keten van gevolgen, dat geen menselijk oog ver genoeg vooruit kan zien om iets van het einde te ontwarenDat licht dat ge daar ziet, brandt in mijn grote hal. Wat zendt zo'n kleine kaars zijn stralen ver in 't rond! Zo ook de goede daad die in een boze wereld schijntTrots te zijn op een goede daad is de mening wekken, dat zij niet in onze aard lagHet enige goede dat ons niet ontnomen kan worden, is het genoegen een goede daad gedaan te hebbenEen goede daad gaat nooit verloren; help wie het ook zij en zonder aanzien des persoons