Het goede ligt in de natuur van de mens, net als de eigenschap om de weg naar beneden te volgen in die van het water


het-goede-ligt-in-de-natuur-van-de-mens-net-als-de-eigenschap-om-de-weg-naar-beneden-te-volgen-in-die-van-het-water
menciushetgoedeligtindenatuurvanmensnetalseigenschapomwegnaarbenedentevolgendiehetwaterhet goedegoede ligtligt inin dede natuurnatuur vanvan dede mensnet alsals dede eigenschapeigenschap omom dede wegweg naarnaar benedenbeneden tete volgenvolgen inin diedie vanvan hethet waterhet goede ligtgoede ligt inligt in dein de natuurde natuur vannatuur van devan de mensnet als deals de eigenschapde eigenschap omeigenschap om deom de wegde weg naarweg naar benedennaar beneden tebeneden te volgente volgen involgen in diein die vandie van hetvan het waterhet goede ligt ingoede ligt in deligt in de natuurin de natuur vande natuur van denatuur van de mensnet als de eigenschapals de eigenschap omde eigenschap om deeigenschap om de wegom de weg naarde weg naar benedenweg naar beneden tenaar beneden te volgenbeneden te volgen inte volgen in dievolgen in die vanin die van hetdie van het waterhet goede ligt in degoede ligt in de natuurligt in de natuur vanin de natuur van dede natuur van de mensnet als de eigenschap omals de eigenschap om dede eigenschap om de wegeigenschap om de weg naarom de weg naar benedende weg naar beneden teweg naar beneden te volgennaar beneden te volgen inbeneden te volgen in diete volgen in die vanvolgen in die van hetin die van het water

Deze ongelukkige tijden vragen om het maken van plannen die bouwen van beneden naar boven en niet van boven naar beneden, die hun geloof nog een keer in de vergeten mens aan de onderkant van de economische piramide plaatsenDe mens die in harmonie leeft met de natuur, is helder als waterOnze trots op het bezitten van een of andere goede eigenschap krijgt een zware klap wanneer wij zien, hoe trots anderen op het niet bezitten van dezelfde goede eigenschap zijnAls je naar een druppel water kijkt, zie je het wezen van al het water in het heelalAls de aarde op zou houden water aan te trekken, dan zou al het water van de zee omhoog komen en gaan stromen naar de maanWaar fabrieksrook naar boven gaat, valt de mens naar beneden