Het enige echte waardevolle ding is intuïtie.


het-enige-echte-waardevolle-ding-is-intuïtie
albert einsteinhetenigeechtewaardevolledingisintuïtiehet enigeenige echteechte waardevollewaardevolle dingding isis intuïtiehet enige echteenige echte waardevolleechte waardevolle dingwaardevolle ding isding is intuïtiehet enige echte waardevolleenige echte waardevolle dingechte waardevolle ding iswaardevolle ding is intuïtiehet enige echte waardevolle dingenige echte waardevolle ding isechte waardevolle ding is intuïtie

Het enige wat echt waardevol is intuïtieDe enige echte realist is de visionairDe ziener is de enige echte realistHet enige echte falen in het leven is niet trouw te zijn aan de beste versie van jezelfDe mijmering over een ding is sterker dan het dingGeestigheid is het enige ding dat des te minder gevonden wordt, naarmate er des te ijveriger naar wordt gezocht.