Grote hartstochten zijn als natuurkrachten; of ze nuttig of schadelijk zijn, hangt slechts af van de richting die ze nemen.


grote-hartstochten-zijn-als-natuurkrachten-of-ze-nuttig-of-schadelijk-zijn-hangt-slechts-af-van-de-richting-die-ze-nemen
johann jakob mohrgrotehartstochtenzijnalsnatuurkrachtenofzenuttigschadelijkzijnhangtslechtsafvanderichtingdienemengrote hartstochtenhartstochten zijnzijn alsals natuurkrachtenze nuttigschadelijk zijnhangt slechtsslechts afaf vanvan dede richtingrichting diedie zeze nemengrote hartstochten zijnhartstochten zijn alszijn als natuurkrachtennuttig of schadelijkhangt slechts afslechts af vanaf van devan de richtingde richting dierichting die zedie ze nemengrote hartstochten zijn alshartstochten zijn als natuurkrachtenze nuttig of schadelijknuttig of schadelijk zijnhangt slechts af vanslechts af van deaf van de richtingvan de richting diede richting die zerichting die ze nemengrote hartstochten zijn als natuurkrachtenze nuttig of schadelijk zijnhangt slechts af van deslechts af van de richtingaf van de richting dievan de richting die zede richting die ze nemen

Hulptroepen kunnen op zichzelf nuttig en goed zijn, maar voor hem die ze te hulp roept zijn ze bijna altijd schadelijk. Want als ze verliezen is het met je gedaan. En als ze overwinnen, ben je aan hen overgeleverdRegels zijn nuttig voor getalenteerde mensen, maar schadelijk voor genieënGrote hartstochten zijn even zeldzaam als grote mannenDeugd en ondeugd, zedelijk goed en kwaad, is in elk land datgene, wat nuttig of schadelijk is voor de maatschappijHet is meestal beter voor de mens, door het geweld van zijn hartstochten geheel gebroken te worden, dan slechts ten halve, en daarna te leren met deze hartstochten economisch om te gaanDe grote hartstochten zijn niets vergeleken bij de grote manieën