Goede vrienden, goede boeken en een slaperig geweten; dat is het ideale leven.


goede-vrienden-goede-boeken-een-slaperig-geweten-dat-is-het-ideale-leven
mark twaingoedevriendengoedeboekeneenslaperiggewetendatishetidealelevengoede vriendengoede boekenboeken enen eeneen slaperigslaperig gewetendat isis hethet idealeideale levengoede boeken enboeken en eenen een slaperigeen slaperig gewetendat is hetis het idealehet ideale levengoede boeken en eenboeken en een slaperigen een slaperig gewetendat is het idealeis het ideale levengoede boeken en een slaperigboeken en een slaperig gewetendat is het ideale leven

Er zijn geen goede schrijvers. Soms ontstaat in ons land een goed boek, dat op het gemiddelde peil geen invloed heeft. De goede boeken zijn meestal afkomstig van zonderlingen, liefhebbers die stiekem schrijven in het holst van de nacht en niets te maken hebben met het literaire leven, met de levende literatuur als geheelIemand die geen inkomsten, kapitaal en plezier in het leven heeft, mist 3 goede vriendenHet slechte geweten - is eigenlijk juist het goede geweten.Vrienden? Ik heb ze nooit gehad. Een keer deed iemand een poging. Hij zei: Even goede vrienden? Ik zei: Nou, voor heel even danHet afschuwelijke van kwade trouw is dat ze uiteindelijk de goede trouw een slecht geweten bezorgt.De voornaamste grondslagen waarop alle machtsvormen berusten, worden gevormd door goede wetten en goede wapenen. Er kunnen geen goede wetten zijn als er geen goede wapenen zijn; en omgekeerd, als er goede wapenen zijn, zijn er automatisch ook goede wetten